آ

فايل و خدمات دانشجويي فايل و خدمات دانشجويي .

فايل و خدمات دانشجويي

پايان نامه بررسي تأثير عوامل محيطي در ابتلا به سرطان پستان

پايان نامه بررسي تأثير عوامل محيطي در ابتلا به سرطان پستان

پايان نامه بررسي تأثير عوامل محيطي در ابتلا به سرطان پستان

دانلود پايان نامه بررسي تأثير عوامل محيطي در ابتلا به سرطان پستان

پايان نامه بررسي تأثير عوامل محيطي در ابتلا به سرطان پستان
دسته بندي دكترا
فرمت فايل doc
حجم فايل 326 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 120

 

پايان نامه دكترا بررسي تأثير عوامل محيطي در ابتلا به سرطان پستان

چكيده

 

اهداف طرح: سرطان پستان  از كل سرطان­هاي موجود در زنان را تشكيل مي­دهد و عامل عمده­ي مرگ ناشي از سرطان در زنان 59-20 سال است. متأسفانه ميزان ابتلا به اين سرطان در برخي از كشورها به ويژه كشور ما به شدت رو به افزايش است. لذا شناسايي عوامل خطرزاي احتمالي و نقش آنها در ابتلا به اين نوع سرطان در جامعه ما بسيار اهميت دارد و شناخت آنها مرهون مطالعات تحقيقاتي خواهد بود.اين مطالعه با هدف تعيين ريسك فاكتورهاي فردي و محيطي مؤثر بر سرطان پستان در استان اردبيل طراحي و اجرا شده است.

مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع تحليلي (مورد – شاهدي) مي باشد كه بر روي 75 نفر بيمار مبتلا به سرطان پستان با تاييد پاتولوژي و 75 نفر شاهد كه از نظر سن (گروه هاي سني 5 ساله) و محل سكونت با گروه مورد همسان سازي شدند، انجام شد. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه و از طريق مصاحبه حضوري جمع­آوري شد. پرسشنامه حاوي سوالاتي در خصوص اطلاعات دموگرافيك، مشخصات باروري و سوابق خانوادگي وي بود. در تجزيه و تحليل داده ها از آزمون هاي مجذور كاي، Fisher، T-test و رگرسيون لجستيك استفاده شده است. 

يافته ها: در اين مطالعه ميانگين و انحراف معيار سني در گروه مورد و شاهد به ترتيب 9/11±5/46 سال و 4/12±2/46 سال (دامنه سني20 تا 86) بود. متغيرهاي مصرف داروهاي ضد بارداري   (13/21-27/2=%95CI،9/6=OR) و مصرف گوشت قرمز (97/6–2/1=%95CI،9/2=OR) به عنوان فاكتورهاي خطر سرطان پستان و سابقه ي شيردهي (83/0-06/0=%95CI،2/0=OR) و مصرف ماهي (43/0-06/0=%95CI،15/0=OR) به عنوان فاكتورهاي محافظت كننده از ابتلا به سرطان پستان شناخته شدند.

نتيجه گيري:  ميانگين سن ابتلا به سرطان پستان در استان اردبيل با مطالعات انجام شده در ساير نقاط كشور هماهنگ است ولي نسبت به جوامع توسعه يافته 2 دهه كمتر مي باشد. با توجه به شناسايي عوامل خطر سرطان پستان در استان اردبيل توصيه  مي شود كه افراد داراي اين نوع عوامل خطر نسبت به مراقبت هاي لازم براي تشخيص زودرس از جمله خودآزمايي پستان به موقع اقدام كنند.

واژه هاي كليدي: سرطان پستان -  عوامل محيطي -  عوامل فردي 

 

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                          صفحه

فصل اول: طرح تحقيق

1-1 مقدمه......................................... 2

2-1 اهميت موضوع پژوهش و بيان مسئله................ 3

3-1 تعريف واژه‌ها.................................. 5

4-1 اهداف پژوهش................................... 7

1-4-1 هدف كلي..................................... 7

2-4-1 اهداف اختصاصي............................... 7

3-4-1 اهداف كاربردي  ............................. 8

5-1 فرضيات پژوهش.................................. 8

فصل دوم: بررسي متون

1-2 مباني نظري.................................... 11

1-1-2 تكامل پستان................................. 11

2-1-2 آناتومي پستان............................... 12

3-1-2 فيزيولوژي پستان............................. 15

4-1-2 انواع سرطان پستان........................... 16

 

 

5-1-2 پاتولوژي.................................... 21

6-1-2 تشخيص سرطان پستان........................... 23

7-1-2 درمان سرطان پستان........................... 24

8-1-2 اپيدميولوژي سرطان پستان در جهان............. 27

9-1-2 اپيدميولوژي سرطان پستان در ايران و اردبيل... 30

10-1-2 فاكتورهاي خطر سرطان پستان.................. 31

11-1-2 پيش آگهي و ميزان بقاي سرطان پستان.......... 36

12-1-2 مدل هاي ارزيابي و برخورد با خطر............ 39

2-2 مروري بر مطالعات انجام شده.................... 42

1-2-2 مطالعات جهان................................ 42

2-2-2 مطالعات ايران............................... 45

فصل سوم: مواد و روش ها

1-3 نوع مطالعه.................................... 49

2-3 جامعه آماري و روش حجم نمونه................... 49

3-3 روش گردآوري اطلاعات ........................... 50

4-3 روش تجزيه و تحليل داده ها و بررسي آماري....... 50

5-3 ملاحظات اخلاقي.................................. 51

 

 

فصل چهارم: نتايج

1-4 نتايج......................................... 53

2-4 جداول......................................... 64

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري

1-5 بحث........................................... 77

2-5 نتيجه گيري.................................... 86

3-5 محدوديت هاي طرح .............................. 87

4-5 پيشنهادات..................................... 87

منابع

منابع............................................. 90

پيوست1 (پرسشنامه)................................. 99

پيوست2 (رضايت نامه).............................. 105

 

 

فهرست جداول

عنوان                                          صفحه

جدول1-4 مقايسه واحدهاي پژوهش از نظر ميانگين سني... 64

جدول2-4 مقايسه واحدهاي پژوهش از نظر متغيرهاي دموگرافيك   64

جدول3-4 توزيع بيماران از نظر پاتولوژي سرطان پستان. 65

جدول4-4 توزيع بيماران از نظر توپوگرافي سرطان پستان 65

جدول5-4 مقايسه واحدهاي پژوهش از نظر سابقه مواجهه فعال و غيرفعال با سيگار.......................................... 66

جدول6-4 مقايسه واحدهاي پژوهش از نظر مدت مواجهه غيرفعال با سيگار.................................................. 66

جدول 7-4 مقايسه واحدهاي پژوهش از نظر وضعيت تغذيه.. 67

جدول8-4 مقايسه واحدهاي پژوهش از نظر شاخص­هاي توده­ي بدن    68

جدول9-4 مقايسه واحدهاي پژوهش از نظر متغيرهاي بارداري و سقط   69

جدول10-4 مقايسه واحدهاي پژوهش از نظر ميانگين دفعات سقط و بارداري.................................................. 70

جدول11-4 مقايسه واحدهاي پژوهش از نظر سابقه شيردهي. 71

جدول12-4 مقايسه واحدهاي پژوهش از نظر مدت شيردهي... 71

جدول 13-4 مقايسه واحدهاي پژوهش از نظر سابقه مصرف داروهاي ضدبارداري.................................................. 71

جدول 14-4 مقايسه واحدهاي پژوهش از نظر مدت مصرف داروهاي ضدبارداري.................................................. 72

جدول15-4 مقايسه واحدهاي پژوهش از نظر سابقه رادياسيون 72

 

 

جدول16-4 مقايسه واحدهاي پژوهش از نظر دفعات رادياسيون 73

جدول17-4 مقايسه واحدهاي پژوهش از نظر سابقه فعاليت ورزشي  73

جدول18-4 مقايسه واحدهاي پژوهش از نظر مدت فعاليت ورزشي    73

جدول19-4 مقايسه واحدهاي پژوهش از نظر آگاهي از سرطان پستان و سابقه معاينات مكرر...................................... 74

جدول20-4 مقايسه واحدهاي پژوهش از نظر سابقه سرطان و بيماري­هاي پستان.................................................. 74

جدول21-4 مقايسه واحدهاي پژوهش از نظر سابقه فاميلي سرطان پستان 75

جدول22-4 مدل رگرسيون لجستيك....................... 75

 

 

 

 

 

اختصارات

 

DES: Diethylstilbestrol

OCP: Oral Contraceptive Pills

HRT: Hormone Replacement Therapy

BRCA: Breast Cancer

BMI: Body Mass Index

DCIS: Ductal Carcinoma In Situ

LCIS: Lobular Carcinoma In Situ

IDC: Invasive (Infiltriating) Ductal Carcinoma

ILC: Invasive (Infiltriating) Lobular Carcinoma

PET: Positrone Emision Tomography

ASR: Age Standardised Rate

SEER: Surveillance Epidemiology and End Result program

FDA: Food and Drug Administration

MRM: Modified Radical Masatectomy


 

دانلود پايان نامه بررسي تأثير عوامل محيطي در ابتلا به سرطان پستان


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۶ مهر ۱۳۹۵ساعت: ۰۷:۴۸:۴۸ توسط:مهدي موضوع:

تحقيق نگرش هنرمندان قرون هفتم تا دهم هجري وتاثير انديشه هاي آنان درتصوير انسان و طبيعت در نقاشيهاي مينياتور

تحقيق نگرش هنرمندان قرون هفتم تا دهم هجري وتاثير انديشه هاي آنان درتصوير انسان و طبيعت در نقاشيهاي مينياتور

تحقيق نگرش هنرمندان قرون هفتم تا دهم هجري وتاثير انديشه هاي آنان درتصوير انسان و طبيعت در نقاشيهاي مينياتور

دانلود تحقيق نگرش هنرمندان قرون هفتم تا دهم هجري وتاثير انديشه هاي آنان درتصوير انسان و طبيعت در نقاشيهاي مينياتور

تحقيق نگرش هنرمندان قرون هفتم تا دهم هجري وتاثير انديشه هاي آنان درتصوير انسان و طبيعت در نقاشيهاي مينياتور
دسته بندي هنر و گرافيك
فرمت فايل doc
حجم فايل 74 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 143

تحقيق نگرش هنرمندان قرون هفتم تا دهم هجري وتاثير انديشه هاي آنان درتصوير انسان و طبيعت در نقاشيهاي مينياتور

پيشگفتار:

هنر ايران به لحاظ قدمت و زيبايي هميشه مورد توجه محققان بوده است.

هنر ايراني هنري اصيل و سنتي است كه از ديرباز مورد توجه منتقدان و پژوهشگران قرار گرفته است و در اين راستا آثار هنري به جاي مانده از جمله نقاشيهاي ديواري و سفالها و كاشيها و نقاشيهاي مينياتور كه عموماَ براي زينت بخشيدن به نسخ خطي كاربرد داشته است مهمترين نقش را بازي كرده اند و به راحتي انديشه ها و تفكرات وفرهنگها  و آداب و رسوم ملتي را به نمايش گذاشته اند كه از تمدني ديرپا و قدرتمند برخوردار بوده اند.

پيشينه ملي وعقيدتي كه از ادوار كهن به هنرمندان نگارگر دوران اسلامي رسيده بود با عقايد ديني و الهي اسلام عجين شده و تركيبي موزون پديد آورد كه اگر چه در تمامي عرصه هاي هنر ي شاهد آن بوديم ولي در نگارگري ايراني به كمال اوج و شكوفايي خويش رسيد.

هنرمندان نگارگر با استفاده از نمادها نقوش گياهي انسانها و نقشهاي جامه ها و استفاده از درخشندگي رنگها دنياي ذهني خويش را به عرصه ظهور رساندند و در اين راستا ازظرافت و دقت و مهارت همچون ابزاري قدرتمند براي رسيدن به هدف خود سود جسته اند.

جهت انجام اين پژوهش ابتدا به كتابهاو مجلات مربوط به دوره اسلامي و مينياتور ايران رجوع گرديده و پژوهش به صورت كتابخانه اي انجام شد.

 

چكيده:

شروع نقاشي ايران را مي توان در نقاشيهاي ديواري ادوار پيش ازتاريخ بويژه دوران پارتيان و ساسانيان جستجو كرد. هنر پارتيان و ساسانيان در ادامه با نقوش كتابهاي مانويان پيوند مي خورد و اين نقاشيها در دوران بعدي, مينياتور ايران را تشكيل مي دهند.

تفكر و انديشه عرفاني واسلامي ازطريق نفوذ در ادبيات به نقاشي نيز وارد مي شود, اين انديشه ها ازديرباز در ايران باستان ريشه داشته است. استفاده از نمادها و سمبل ها و پرهيز از هر نوع طبيعت گرايي تلاشي بوده است براي ساختن دنياي خيالي و مثالي و نمايشي از انديشه هاي الهي.

رساله حاضر پژوهشي است درباره نگرش هنرمندان قرون هفتم تا دهم هجري وتاثير انديشه هاي آنان درتصوير انسان و طبيعت در نقاشيهاي مينياتور.

البته عوامل ديگري از جمله نظام حاكم و عوامل محيطي نيز تاثيري در نحوه ترسيم اين نقاشيها داشته است.

در اين پژوهش سعي شده است ارتباط بين عرفان و مذهب وتاثير آن بر روي هنر, ايجادهنر ديني و نگرش عارفانه هنرمندان نگارگر وتاثير اين نگرش بر روي انسان و طبيعت و نحوه ارتباطي كه بين اين دو درتصاوير برقرار شده است مورد بررسي قرار بگيرد.

 

 

مقدمه:

    نقاشي ايران از جمله هنرهاي طراز اول آسياست. اين هنرداراي معيارها و ضوابط سنتي مشترك با نقاشي هندي، چيني و ژاپني است ولي در حدود حجم خود خصوصياتي خاص و بي همتا دارد.

مرزبندي ها و محدوديتهاي آن روشن و بارز است، ليكن درست به موجب همين مرزبنديها و محدوديتها، اهداف و مقاصد خويش را با انسجامي‌ويژه ، پي جويي كرده است. اصولاَ هنر تصويري را در ايران محدود به نگارگري مي‌دانند مخصوصاَ نگاره هايي كه براي نسخ خطي تدارك ديده شده اند. از آنجا كه بخش اعظم ديوارنگاره ها محو شده اند اما هنوز هم اين نگاره ها ميزاني براي سنجش و ارزيابي است.

نقاشي ديواري از همان ادوار پيشين، براي تزئين كاخها به كار رفته است، اين مطلب از منابع ادبي و ازقطعات بازمانده و مكشوفه ازروزگاران قبل از تاريخ و قبل از اسلام معلوم مي‌شود. نقاشي هاي ديواري كه خارج از مرزهاي واقعي سياسي ايران، ولي در حوزه فرهنگي آن قرار دارد، هنر تصويري دوران قبل از اسلام را تشكيل مي‌دهد. قبل از سده دوم وسوم هجري نمونه اي از آثار نگارگري ايران به دست نيامده است. و فقط قطعاتي از كتابهاي مانويان مكشوفه در تورفان موجود است از اين رو  وقفه اي حدود سه قرن در تاريخ نگارگري ايران به وجود آمده كه اطلاعاتي در خصوص آن در دست نيست. بنابر، اين پي جويي تاريخ هنر نگارگري ايران است كه در قرن دهم پس از نفوذ غرب نقاشي ايراني به آرامي‌از سنت گذشته فاصله مي‌گيرد و در قرون بعدي بي توجه به هنراصيل نگارگري حركتي نورا آغاز مي‌كند.

نگارگري ايراني مانند هر هنر ديگر ايراني، از تفكر و انديشه اسلامي‌و عرفاني بي بهره نيست، انديشه هاي عرفاني در تار و پود هنر نگارگري نيز ريشه يافته اند و اين مرهون نفوذ عرفان در ادبيات داستاني و حماسي مي‌باشد. هنگامي‌كه هنرمند نگارگر به تصوير داستان هاي حماسي و گاه عاشقانه مي‌پردازد از اين انديشه ها غافل نبوده و با جهان بيني خيالي و ماورايي خويش را به تصوير مي‌كشد.

...

دانلود تحقيق نگرش هنرمندان قرون هفتم تا دهم هجري وتاثير انديشه هاي آنان درتصوير انسان و طبيعت در نقاشيهاي مينياتور


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ مهر ۱۳۹۵ساعت: ۰۸:۴۶:۵۷ توسط:مهدي موضوع:

بررسي تحليلي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي در ايران و مطالعه تطبيقي مقررات مشابه در كشور كانادا

بررسي تحليلي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي در ايران و مطالعه تطبيقي مقررات مشابه در كشور كانادا

بررسي تحليلي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي در ايران و مطالعه تطبيقي مقررات مشابه در كشور كانادا

دانلود بررسي تحليلي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي در ايران و مطالعه تطبيقي مقررات مشابه در كشور كانادا

بررسي تحليلي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي در ايران و مطالعه تطبيقي مقررات مشابه در كشور كانادا
دسته بندي حقوق
فرمت فايل doc
حجم فايل 152 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 113

بررسي تحليلي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي در ايران و مطالعه تطبيقي مقررات مشابه در كشور كانادا

هر چند قانون ثبت اسناد در تاريخ دوازدهم جمادي الولي يكهزار و سيصد و بيست ونه هجري قمري و قبل از قانون اصول تشكيلات عدليه تصويب شده است ؛ معهذا حقوق ثبت اسناد و املاك با وجود چنين قدمت و پيشينه تقنيني ، در جامعه حقوقي ايران بسيار مهجور و نا شناخته است . و شاهد اين ادعا تاليفات اندك در اين زمينه است . اگر بخواهيم دلايل اين مساله را جويا شويم ؛ بنظر مي رسد مهمترين دلايل آن يكي پيچيده بودن مسائل ثبتي و عدم توجه افكار عمومي به آن است و ديگري بي توجهي دانشكده هاي حقوق به مسائل ثبتي است . از اينها كه بگذريم توجه به قوانين جديد ثبتي نيز مساله اي در خور توجه است كه به دلايل پيش گفته به آن پرداخته نشده است . يكي از اين قوانين « قانون تسهيل تنظيم اسناد رسمي » مصوب سال 1385 مجلس شوراي اسلامي است كه در اين رساله بدان پرداخته شده و نقاط قوت و ضعف آن مورد كاوش قرار گرفته است . البته در كنار آن يك بحث تطبيقي هم صورت گرفته و تا حدودي به مقررات كشور كانادا در اين زمينه نيز پرداخته شده است .

كليد واژه : ثبت ـ اسناد ـ تنظيم سند ـ كانادا

فهرست مطالب

چكيده 3

مقدمه. 4

فصل اول : كليات.. 6

مبحث اول: مفهوم سند رسمي و پيشينه تاريخي آن در ايران.. 6

گفتار اول : مفهوم سند رسمي.. 6

گفتار دوم : پيشينه تاريخي سند رسمي در ايران. 7

الف : سير مالكيت در ايران و نحوه ثبت اسناد. 8

ب : شناخت دفاتر اسناد رسمي.. 12

ج : ثبت اختياري و اجباري اسناد. 14

مبحث دوم : انواع اسناد رسمي ، آثار و شرايط آن.. 26

گفتار اول : انواع اسناد رسمي.. 26

گفتار دوم : آثار اسناد رسمي.. 28

گفتار سوم : شرايط اسناد رسمي.. 34

فصل دوم : نحوه تنظيم اسناد رسمي قبل از تصويب قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي 40

مبحث اول : تشخيص مسائل شكلي و ماهوي سند. 40

مبحث دوم : بررسي نحوه تنظيم اسناد رسمي قبل از تصويب قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي 48

گفتار اول : مقررات مربوط به اسناد تنظيمي.. 48

گفتار دوم : مستندات مربوط به اسناد تنظيمي.. 55

فصل سوم : بررسي نحوه تنظيم اسناد رسمي بعد از تصويب قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي 58

مبحث اول : فلسفه تصويب قانون جديد و خصوصيات آن.. 58

مبحث دوم : ثبت اسناد غير منقول.. 60

گفتار اول : ثبت اسناد غير منقول در ايران. 60

گفتار دوم : ثبت اسناد غير منقول در كانادا72

مبحث سوم : ثبت اسناد منقول.. 82

گفتار اول : ثبت اسناد منقول در ايران. 82

گفتار دوم : ثبت اسناد منقول در كانادا87

مبحث چهارم : ثبت اسنادي كه موجب تغيير مالكيت عين نمي گردد. 88

گفتار اول : بررسي ثبت اين اسناد در ايران. 88

گفتار دوم : بررسي قوانين و نحوه تنظيم اسناد در كانادا92

مبحث پنجم : مشكلات اجرايي قانون تسهيل.. 97

نتيجه گيري.. 100

فهرست منابع. 102

پيوست.. 105

دانلود بررسي تحليلي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي در ايران و مطالعه تطبيقي مقررات مشابه در كشور كانادا


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۷ مهر ۱۳۹۵ساعت: ۰۸:۰۶:۱۸ توسط:مهدي موضوع:

ساخت و بهره برداري ازيك سيستم سرمايش جذب

ساخت و بهره برداري ازيك سيستم سرمايش جذب

ساخت و بهره برداري ازيك سيستم سرمايش جذب

دانلود ساخت و بهره برداري ازيك سيستم سرمايش جذب

ساخت و بهره برداري ازيك سيستم سرمايش جذب
دسته بندي ساير گروه ها
فرمت فايل doc
حجم فايل 6815 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 139

ساخت و بهره برداري ازيك سيستم سرمايش جذب

1-1- ماشين جذبي و كاربردهاي آن

 

در سال 1777 يعني بيش از 200 سال پيش يك فرانسوي به نام «نايرن» (Nairne)تئوري تبريد جذبي را ارائه كرد. در سال 1860 اولين چيلر جذبي كه با آمونياك و آب كار مي كرد ساخته شد. در سال 1945 اولين چيلر جذبي به وسيله كمپاني «كرير» به فروش رسيد. چيلر جذبي سرگذشتي طولاني دارد، اما در دنيا چندان نام آور نيست. شايد درك اين مطلب كه ماشيني بتواند با استفاده از بخار آب يا سوختن سوخت آب سرد توليد كند كمي مشكل باشد! [1] اما هم اكنون در دنيا به دليل استفاده از منابع جديد انرژي (گاز، نور خورشيد و …) استفاده ناچيز انرژي برق و عدم استفاده از مبردهاي مخرب لايه ازن به اين ماشين توجه خاصي شده است.

 

1-1-1- مفاهيم و اصول (1)

 

تئوري ماشين جذبي از مفهوم «افزايش نقطه جوش»
 (Boiling point increase)گرفته شده است. زماني كه يك مول از محلولي با يك ليتر آب مخلوط شود نقطه جوش در حدود   افزايش مي يابد. آب خالص در شرايط استاندارد در  مي جوشد، اما وقتي كه چند مول از محلولي به آب افزوده شود نقطه جوش آن چند درجه زياد خواهد شد. اين مطلب كه در دبيرستان آموزش داده شده براي چيلر جذبي مورد استفاده قرار گرفته است.

 

 توليد آب سردشده: زماني كه يك خشك كننده (desiccant) در محفظه خالي از هوا وجود دارد، بخار آب موجود در محفظه به وسيله آن جذب خواهد شد. فشار اين محفظه ممكن است تقريبا در حد خلاء با دمايي حدود  باشد چرا كه مقدار بخار آب بسيار كم است. (شكل 1-1)

 

شكل(1-1)

 اگر اين محفظه به محفظه ديگري كه حاوي آب خالص است و از راه يك شير متصل شود، فشار محفظه جديد بايد در حدود 0.1 بار مطلق (Absolute bar) و دماي آن در حدود  باشد. ميان آب خالص و مايع خشك كننده اختلاف فشار بخار بسيار زيادي وجود دارد. زماني كه شير باز شود بخار آب موجود در آب كه محفظه خود را پركرده است، بايد به محفظه خشك كننده برود. در اين زمان اين مقدار زياد بخار آب، فرايند كاهش فشار زيادي را با حركت به محفظه خشك كننده مي گذارند و مقداري از آب هم بخار خواهد شد و خود را خنك خواهد كرد.

 

...

فصل دوم

 

ترموديناميك سيكل

1-2- روش هاي مختلف خنك كردن

 

بطور كلي سه روش براي خنك كردن اجزاي گرمازا در سيكل پايه جذبي ارائه شده است:

 

1-1-2- خنك كردن با آب

 

در اين روش بخار فوق اشباع در كندانسور از پوسته يك مبدل حرارتي مي گذرد تا بوسيله آب سرد داخل لوله به آب اشباع تبديل شود. همچنين آب سرد در محفظه جاذب از داخل لوله هايي مي گذرد تا گرماي ناشي از جذب شدن مبرد بوسيله بروميد ليتيم غليظ را بگيرد. اين آب سرد مورد نياز براي خنك كردن در يك برج خنك كن جداگانه توليد خواهد شد.

 

با توجه به اينكه هدف از طراحي ماشين جذبي با حداقل استفاده از منابع طبيعي از جمله آب بوده اين روش چندان مطلوب به نظر نمي رسد.

 

2-1-2- خنك كردن با هوا

 

به علت اينكه هوا ظرفيت حرارتي بسيار كمتري نسبت به آب دارد, نمي توان هوا را مانند آب از داخل لوله  ها عبور داد تا عمل خنك كن صورت گيرد. در نتيجه در اين روش بخار فوق اشباع پس از خروج از ژنراتور وارد لوله هايي مي شود كه هوا توسط فن بر آن دميده مي شود تا به صورت مايع اشباع يا مادون سرد در آيد. كندانسور هوا- خنك از آن جهت كه پيش از اين در ماشين هاي تبريد مورد استفاده قرار گرفته اند از لحاظ طراحي روش حل مشخصي دارند كه بعدا به آن اشاره خواهد شد.

 

3-1-2- خنك كردن تبخيري(Evaporative - cooling)

 

هدف از اين روش خنك كردن كندانسور  و جاذب بطور مستقيم و تبخيري است با اينكه اين شيوه اكنون مراحل اوليه خود را پشت سر مي گذارد [1] اما بخاطر مزايايي كه دارد بسيار مورد توجه قرار گرفته است. برتري هاي اين روش در برابر روش دفع حرارت با برج خنك كن شامل: بهاي ساخت كمتر، بهاي نصب كمتر ، عدم نياز به استفاده از اسيد براي پاك كردن سطوح انتقال حرارت به مدت طولاني و … همچنين دفع حرارت تبخيري در برابر خنك كردن خشك مزايايي را داراست:

 

1-خنك كردن خشك احتمال كريستاليزاسيون را افزايش مي دهد.

 

2-در خنك كن تبخيري دماي ژنراتور به علت دماي پايين دفع حرارت كمتر است.

اگر دما بيش از نقطه جوش آب باشد (كه در خنك كردن با هواي خشك هست) نياز به تكنولوژي بالاتري براي كاركرد مطمئن و به صرفه وجود خواهد داشت.

===========================

فهرست مطالب

 

عنوان                                           صفحه

 

فصل اول- آشنايي

 

1-1- ماشين جذبي و كاربردهاي آن................ 2

 

2-1-1- مفاهيم و اصول....................... 2

 

3-1-1- فرايندهاي ترموديناميكي در سيكل جذبي. 6

 

4-1-1- فشارهاي بالا و پايين ماشين........... 10

 

5-1-1- يك قرارداد ......................... 10

 

6-1-1- كاربردها: ماشين جذبي در مقياس تجارتي 10

 

2-1- انواع ماشينهاي جذبي و تفاوت هاي آنها..... 13

 

1-2-1- جفت مبرد- جاذب...................... 13

 

2-2-1- روش هاي مختلف گرمايش................ 16

 

3-2-1- طبقه هاي ژنراتور.................... 18

 

4-2-1- ماشين جذبي براي گرمايش و سرمايش .... 19

 

3-1- اهداف اين تحقيق.......................... 21

 

1-3-1- ماشين جذبي درمقايسه با ماشين تراكمي. 21

 

2-3-1- محلول آب- بروميد ليتيم در مقايسه با امونياك – آب.............................................. 22

 

3-3-1- سيستم هوا خنك در مقايسه با آب خنك... 23

 

4-3-1- استفاده مستقيم از گاز شهري در مقايسه با منابع ديگر نظير بخار داغ و انرژي خورشيدي......................... 24

 

5-3-1- ظرفيت دستگاه........................ 25

 

4-1 -مراجع.................................... 26

 

فصل دوم- ترموديناميك سيكل

 

1-2- روش هاي مختلف خنك كن..................... 28

 

1-1-2- خنك كردن با آب...................... 28

 

2-1-2- خنك كردن با هوا..................... 28

 

3-1-2- خنك كردن تبخيري..................... 29

 

2-2- طرح مناسب بهمراه مدل فيزيكي و دياگرام جريان 30

 

3-2- پيش فرض ها و داده هاي ورودي.............. 36

 

4-2- خواص ترموديناميكي و ترموفيزيكي نقاط...... 41

 

5-2- ضريب عملكرد.............................. 45

 

1-5-2- تعريف كلي ............................. 45

 

2-5-2- ضريب عملكرد ماشين جذبي ................ 47

 

3-5-2- ضريب عملكرد اصلاح شده................ 50

 

6-2- مراجع.................................... 54

 

فصل سوم- بررسي اواپراتور

 

1-3- مقدمه.................................... 56

 

2-3- اواپراتور پاششي.......................... 57

 

3-3- روشي براي تخمين طول لوله در اواپراتور.... 58

 

1-3-3- انتقال حرارت........................ 58

 

2-3-3- ضريب انتقال حرارت سمت مايع سرد شده.. 59

 

3-3-3- ضريب انتقال حرارت سمت مبرد.......... 60

 

4-3- تبخير لايه اي............................. 61

 

5-3- روش بررسي اواپراتور...................... 61

 

6-3- روش محاسبات.............................. 62

 

1-6-3- آب خنك شونده ....................... 62

 

2-6-3- محاسبات داخل لوله................... 63

 

3-6-3- محاسبات براي ديواره لوله............ 65

 

4-6-3- محاسبات خارج لوله................... 66

 

5-6-3- انتقال حرارت در اواپراتور........... 67

 

6-6-3- ضريب انتقال حرارت كلي............... 68

 

7-6-3- حل نهايي و محاسبه طول لوله.......... 69

 

7-3- مراجع.................................... 69

 

فصل چهارم بررسي كندانسور

 

1-4- مقدمه.................................... 71

 

2-4- توضيح.................................... 72

 

3-4- انتقال حرارت............................. 72

 

4-4- محدوده هاي تغييرات در شرايط محاسبه ...... 73

 

5-4- بيان پارامترها........................... 76

 

6-4- ناحيه خنك شدن فاز بخار .................. 76

 

7-4- محاسبه ضريب انتقال حرارت سطح لوله با هوا. 77

 

8-4- تعاريف و معادلات براي ضريب انتقال حرارت كلي 79

 

9-4- تقطير لايه اي داخل لوله................... 80

 

10-4- افت فشار................................ 82

 

11-4- چگونگي محاسبات.......................... 83

 

12-4- مراجع................................... 84

 

فصل پنجم- بررسي محفظه جاذب

 

1-5- مقدمه.................................... 86

 

2-5- كريستاليزاسيون........................... 86

 

3-5- مقايسه سه نوع جاذب از نظر كاركرد آنها در سيكل هوا- خنك جذبي................ 88

 

1-3-5- توضيحات ضروري....................... 88

 

2-3-5- محاسبات مشابه براي هر سه سيكل....... 89

 

3-3-5- مدل EISA............................. 91

 

4-3-5- محاسبات مدل EISA..................... 94

 

5-3-5- مدل KUROSAWA........................ 95

 

6-3-5- مدل تلفيقي.......................... 99

 

4-5- طراحي جذب................................ 103

 

عنوان                                           صفحه

 

5-5- مراجع.................................... 104

 

فصل ششم- ژنراتور106

 

1-6- مقدمه.................................... 106

 

2-6- مدل فيزيكي .............................. 107

 

3-6- ضريب انتقال حرارت سمت آب- بروميليتيم..... 108

 

4-6- آناليز احتراق سوخت....................... 110

 

5-6- محاسبات احتراق سوخت...................... 112

 

6-6- انتقال حرارت در سمت گاز.................. 113

 

1-6-6- انتقال حرارت جابجايي ............... 114

 

2-6-6- انتقال حرارت تابش................... 116

 

3-6-6- محاسبه سطح لوله..................... 120

 

7-6- مدلهاي عملي........................... 120

 

8-6- مراجع.................................... 125

 

نتيجه گيري كلي................................ 126

 

 ============================

دانلود ساخت و بهره برداري ازيك سيستم سرمايش جذب


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ مهر ۱۳۹۵ساعت: ۰۸:۰۰:۱۷ توسط:مهدي موضوع:

پايان نامه انتخاب طراحي و بهينه سازي شبكه هاي مخابراتي مبتني بر WLL

پايان نامه انتخاب طراحي و بهينه سازي شبكه هاي مخابراتي مبتني بر WLL

پايان نامه انتخاب طراحي و بهينه سازي شبكه هاي مخابراتي مبتني بر WLL

دانلود پايان نامه انتخاب طراحي و بهينه سازي شبكه هاي مخابراتي مبتني بر WLL

پايان نامه انتخاب طراحي و بهينه سازي شبكه هاي مخابراتي مبتني بر WLL
دسته بندي برق ،الكترونيك و مخابرات
فرمت فايل pdf
حجم فايل 3055 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 251

پايان نامه انتخاب طراحي و بهينه سازي شبكه هاي مخابراتي مبتني بر WLL

چكيده

در سال هاي اخير به دليل افزايش و تنوع نيازمندي هاي بشر، فناوري هاي بكار رفته در صنايع مخابراتي پيشرفت قابل توجهي كرده و باعث رشد سريع و چشمگير سيستم هاي مخابراتي باسيم و بي سيم شده است. سيستم هاي كابلي به دليل كابل كشي و هزينه هاي سنگين عمراني و اجرايي هميشه مقرون به صرفه نبوده و اساسا در جاهايي نظير بافت هاي شهري كه داراي تعداد مشتركين زيادي در واحد سطح هستند، توجيه اقتصادي دارند. استفاده از حلقه هاي بي سيم محلي و نظاير آن، در مكان هايي كه سيستم هاي كابلي توجيه اقتصادي ندارند، باعث كاهش هزينه و افزايش سرعت در واگذاري مي گردد. در استفاده از اين سيستم ها بايد دقت نمود كه كليه امكاناتي را كه سيستم هاي كابلي امروزي به مشتركين ارائه مي دهند بتوان به دست آورد. 

در اين پروژه با عنوان انتخاب، طراحي و بهينه سازي شبكه هاي مخابراتي مبتني بر WLL، ابتدا برآورد هزينه سيستم با سيم به ازاء هر مشترك و پس از آن ارائه طرح WLL و محاسبه هزينه سيستم بي سيم به ازاء هر مشترك انجام و سپس برآورد هزينه سيستم WLL به ازاء هر مشترك و پس از آن ارائه طرح سيمي و محاسبه هزينه سيستم با سيم به ازاء هر مشترك ارائه شده است. ضمنا مقايسه اي بين سيستم هاي سيمي و بي سيم از سه ديدگاه اقتصادي، فني و زماني صورت پذيرفته است. هزينه ارائه سرويس تلفني به هر مشترك بي سيم بين 50% تا 70% هزينه سيستم سيمي است و از نظر واگذاري نيز 6 تا 7 برابر سيستم بي سيم، زمان مي برد. از طرفي با توجه به حجم كم تجهيزات و نيز توسعه و نگهداري آسان سيستم هاي بي سيم نظير WLL، اين گونه سيستم ها از نظر فني نيز توجيه قابل قبولي دارند. به عنوان نتيجه نهايي اين تحقيق مي توان گفت كه براي روستاهاي متمركز و با جمعيت بيش از 500 نفر طراحي و اجراي شبكه سيمي توجيه اقتصادي دارد در حالي كه براي روستاهاي كم جمعيت يا مجموعه روستاهاي با توزيع جمعيت پراكنده، شبكه هاي بي سيم ارجحيت و توجيه فني و اقتصادي دارند. در انتهاي گزارش سه پارامتر قابل تغيير ارتفاع آنتن، تيلت آنتن و توان خروجي آنتن، اثرگذار در پوشش راديويي، بررسي شده است. مشخص شد كه براي آنتن هاي با پهناي باند عمودي باريك، تاثير تغيير تيلت آنتن بر شعاع پوشش بيشتر از تغيير ارتفاع و توان خروجي آنتن است. همچنين براي آنتن هاي با پهناي بيم عمودي بزرگ، تاثير تغيير ارتفاع و توان خروجي بر شعاع پوشش بيشتر از تغيير تيلت آنتن است.  

مقدمه 

فناوري هاي مخابراتي با سرعت زيادي رشد مي كنند كه در اين ميان سيستم هاي بي سيم نظير مخابرات سيار سلولي، مخابرات ماهواره اي و شبكه هاي بي سيم محلي نسبت به سيستم هاي داراي جايگاه ويژه و رشد فزاينده تري مي باشند و روز به روز مورد توجه و تحقيق بيشتر و كاربرد فراوانتري هستند. 

از جمله سيستم هاي بي سيم مي توان به WLL، مورد بحث در اين تحقيق، اشاره كرد كه با توجه به زمان كوتاه بهره وري از اين فناوري و نيز قابليت هايي كه دارد توانسته در دنياي مخابراتي امروزه جايگزين مناسبي براي سيستم هاي با سيم باشد. چون از اين فناوري براي مناطق صعب العبور (از نظر كابل كشي) و مناطقي كه پراكندگي بالاي جمعيتي و تراكم كم جمعيتي دارند (نظير مناطق روستايي) با تحمل كمترين هزينه استفاده مي شود و با در نظر گرفتن اينكه جمعيت روستايي بخش عمده اي از جمعيت نيازمند سرويس هاي مخابراتي را تشكيل مي دهند، اين فناوري رقيب اصلي براي سيستم هاي كابلي بخصوص در مناطق روستايي شده و به زودي جايگاه مناسبتري را نسبت به سيستم هاي سيمي متعارف و در كنار ساير سيستم هاي بي سيم شود. 

اين پايان نامه شامل شش فصل است كه پوشش دهنده نكات اساسي در انتخاب، طراحي و بهينه سازي سيستم هاي مبتني بر WLL مي باشد. در فصل اول مروري بر زمينه هاي ظهور سيستم WLL، انتظارات قابل حصول از آن، مشكلات موجود در طراحي سيستم مذكور، معماري سيستم، فناوري هاي سيستم، مزايا و معايب اين گونه سيستم ها، مقايسه پارامترهاي كليدي آن با سيستم سيمي صورت گرفته و استانداردهاي مورد استفاده، اپراتورهاي فعال در زمينه

WLL، پيش بيني رشد

WLL در جهان، وضعيت

WLL در ايران و فناوري هاي نوين

WLL از جمله VSAT- WLL و O WLL مورد بررسي قرار گرفته است. كليات طراحي سيستم هاي مبتني بر WLL از سه ديدگاه اصلي ترافيك، انتشار و تعيين محل سايت در فصل دوم بررسي شده است. از ديدگاه ترافيكي به مواردي نظير اندازه گيري و آناليز ترافيك، آمارگيري و توزيع مشتركين، محاسبه تعداد كانال هاي ترافيكي، SDCCH و CCCH، طراحي فركانس، محاسبات تداخل، پترن هاي فركانسي در GSM اشاره شده است. از نظر انتشاري مواردي نظير دلايل نياز به مدلهاي انتشار، انواع مدل هاي انتشار، نواحي فرنل، مدل هاي ديفراكشن، تطبيق مدل انتشار و نهايتا مكان يابي سايت بررسي گرديده و فلوچارت آخر فصل نيز نماي كلي را عرضه مي دارد. در فصل سوم اصول طراحي شبكه هاي كابلي اعم از روش تعيين محل مركز ثقل، محاسبات اقتصادي، پست گذاري، محل نصب پست، اصول مرزبندي كافويي، تقسيم بندي نقشه شهري پست گذاري شده به مناطق كافويي در مراكز تازه تاسيس، روش طراحي كابل آبونه، شرايط لازم طرحي ايده آل براي كابل آبونه، اصول طراحي كابل مركزي، كانال و حوضچه تجزيه و تحليل شده و فلوچارت مربوطه نيز در انتهاي فصل آمده است. فصل چهارم اختصاص به مقايسه دو طرح با سيم و بي سيم از سه ديدگاه اقتصادي، فني و زماني دارد. براي مقايسه اقتصادي دو سيستم بي سيم و با سيم بدين صورت عمل شده كه در منطقه اي كه طرح سيمي اجرا شده، برآورد اقتصادي طرح به عمل آمده، سپس براي همين منطقه طرح WLL ارائه گرديده و در نهايت هزينه ارائه سرويس تلفني با بهره گيري از هر دو روش مقايسه شده است. سپس در منطقه اي ديگر كه طرح بي سيم اجرا شده مقدار هزينه را براي هر مشترك به دست آورده و بعد از آن طرح كابلي آن منطقه ارائه شده و هزينه به ازاء هر مشترك محاسبه گرديده و نهايتا مقايسه اقتصادي صورت گرفته است. سپس با ارائه دو جدول، هزينه تمام شده براي آن بخش خاص نسبت به كل هزينه سيستم هاي با سيم و بي سيم برآورده گرديده، مقايسه اقتصادي دو سيستم مذكور از جنبه هاي ديگري بررسي شده، و دو سيستم از دو جنبه فني و زماني مقايسه شده و در نهايت به بيان نتايج پرداخته شده است. در فصل پنجم شبيه سازي انتشار امواج در محيط هاي روستايي و حومه شهري و عوامل موثر بر پوشش آنتن هاي مرسوم WLL (ETEL37 و AND16JM) اعم از تغييرات ارتفاع، توان خروجي و تيلت آنتن مورد بررسي قرار گرفته و نتايج استخراج شده از برنامه نرم افزاري آمده است. در فصل ششم با عنوان نتيجه گيري و پيشنهادها، نتايج حاصل از پروژه آمده است. نهايتا با ارائه پيشنهادها، راهكارهايي جهت بهبود طراحي شبكه هاي مبتني بر WLL ارائه شده است.

دانلود پايان نامه انتخاب طراحي و بهينه سازي شبكه هاي مخابراتي مبتني بر WLL


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳ مهر ۱۳۹۵ساعت: ۰۹:۵۹:۵۴ توسط:مهدي موضوع:

طرح توجيهي توليد محصولات چوب پلاستيك (ميز-كمد-صندلي)

طرح توجيهي توليد محصولات چوب پلاستيك (ميز-كمد-صندلي)

طرح توجيهي توليد محصولات چوب پلاستيك (ميزكمدصندلي)

دانلود طرح توجيهي توليد محصولات چوب پلاستيك (ميز-كمد-صندلي)

طرح توجيهي توليد محصولات چوب پلاستيك (ميزكمدصندلي)
دسته بندي طرح هاي توجيهي و كارآفريني
فرمت فايل pdf
حجم فايل 452 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 35

طرح توجيهي توليد محصولات چوب پلاستيك (ميز-كمد-صندلي)

 

فهرست مطالب:

مقدمه

بخش اول: معرفي طرح

مقدمه اي در مورد معرفي واحد توليدي

خط مشي و اهداف كيفيتي واحد توليدي

اصطلاحات و تعاريف

بخش دوم: سازمان واحد توليدي

مديريت عامل

مسئول كنترل نماينده مديريت و مدير تضمين كيفيت كارخانه

مدير داخلي و فني

مديريت

بخش سوم: كنترل فرآيندهاي توليد و عملياتي

تعريفي در مورد نقاط بحراني واحد توليدي

تداركات و انبارش مواد اوليه

فرآوري مواد اوليه

بسته بندي محصول نهايي

انبارش و حمل و تحويل محصول

قيمت فروش در بازار

بخش چهارم: بازرسي و آزمايش مواد اوليه

بازرسي و آزمايش حين فرآيند

بازرسي و آزمايش محصول نهايي

بخش پنجم: شناسايي و رديابي

بخش ششم: امكانات آزمايشگاهي

بخش هفتم: آموزش كاركنان

بخش هشتم: رقابت كارخانه

بخش نهم: اهداف كارخانه در توسعه اقتصاد

بخش دهم: فنون آماري

ضمائم

پيشنهادات

بر آورد نيروي انساني

ماشين آلات و تجهيزات

ابزار آلات و وسايل و فني و آزمايشگاهي

كروكي كارخانه آرد سازي شاهين دژ

نمودار هزينه، حجم فعاليت و سود 

مناسب براي 

اخذ وام بانكي از بانك ها و موسسات مالي و اعتباري 

ارائه طرح به منظور استفاده از تسهيلات بنگاه هاي زود بازده 

گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالي از صندوق مهر امام رضا 

گرفتن مجوز هاي لازم از سازمان هاي دولتي و وزارت تعاون 

ايجاد كسب و كار مناسب با درآمد بالا و كارآفريني

دانلود طرح توجيهي توليد محصولات چوب پلاستيك (ميز-كمد-صندلي)


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲ مهر ۱۳۹۵ساعت: ۰۸:۱۴:۴۶ توسط:مهدي موضوع:

پايان نامه اولويت بندي و انتخاب مكان مناسب براي شعب بانك اقتصاد نوين

پايان نامه اولويت بندي و انتخاب مكان مناسب براي شعب بانك اقتصاد نوين

پايان نامه اولويت بندي و انتخاب مكان مناسب براي شعب بانك اقتصاد نوين

دانلود پايان نامه اولويت بندي و انتخاب مكان مناسب براي شعب بانك اقتصاد نوين

پايان نامه اولويت بندي و انتخاب مكان مناسب براي شعب بانك اقتصاد نوين
 اولويت بندي و انتخاب مكان مناسب براي شعب بانك اقتصاد نوين
كان مناسب براي شعب بانك 
پايان نامه اولويت بندي و انتخاب مكان مناسب
دسته بندي حسابداري
فرمت فايل doc
حجم فايل 1089 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 111

پايان نامه اولويت بندي و انتخاب مكان مناسب براي شعب بانك اقتصاد نوين

چكيده:

 

تعيين مكان مناسب از جمله براي يك كارخانه يا شعبه اي جهت يك بانك ويا ... يكي از كليدي ترين و مهمترين تصميمات استراتژيك مي باشد چرا كه نتايج اين تصميم گيري در درازمدت موجب ايجاد تاثيراتي در اقتصاد ،محيط زيست ، مسائل اجتماعي ، و ... مي شود از جمله مهمترين تاثيرات درون سازماني مكان يابي عبارتست از تاثير آن بر سود دهي سازمان. تاسيس و افتتاح شعبه در مكانهاي بهينه نه تنها موجب ارائه خدمات موثر و بهتر به مشتريان مي گردد بلكه در مجموع كل مجموعه بانك را در يك وضعيت مطلوب و موفق قرار مي دهد تصميم هاي مرتبط با مكان يابي يك شعبه مي تواند اثر بزرگي بر توانايي كسب و حفظ مزيت رقابتي باشد .دراين پژوهش معيارهاي جمعيت ، ترافيكي ، استخدامي دربخشهاي مختلف ، بانكدار و پراكندگي كسب و كار و خدمات شهري و شاخصهاي مربوط به هركدام از معيارها باتوجه به نظرخبرگان انتخاب گرديده و باتوجه به آنها پرسشنامه هايي طراحي و بين خبرگاني كه با استفاده از روش دلفي انتخاب  شده بودندتوزيع گرديد و پس از جمع آوري داده ها ، وزن شاخصها با استفاده از روش AHP فازي تعيين شد و درنهايت بوسيله روش TOPSIS فازي مكانها اولويت بندي گرديد.

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                 صفحه

 

1-1- كليات پ‍ژوهش.............................................................................................................. 1

 

1-2-بيان موضوع ................................................................................................................. 2

 

1-3- اهميت و ضرورت انجام تحقيق .................................................................................... 3

 

1-4- اهداف اصلي تحقيق...................................................................................................... 4

 

1-5- سوالات تحقيق............................................................................................................. 4

 

1-5-1 سوالات فرعي ........................................................................................................... 4

 

1-6- نوع روش تحقيق ......................................................................................................... 4

 

1-7- روش و ابزار گردآوري اطلاعات .................................................................................. 5

 

1-8- قلمرو انجام تحقيق....................................................................................................... 5

 

1-9-تعريف واژگان ............................................................................................................. 5

 

1-10 متغيير هاي تحقيق ........................................................................................................ 6

 

فصل دوم: ادبيات تحقيق

 

2-1- مقدمه ......................................................................................................................... 7

 

2-2- سير تحول موضوع ....................................................................................................... 8

 

2-3- عوامل موثر در مكان يابي بانكها ................................................................................... 10

 

2- 3-1- انواع مدلهاي مكان يابي ......................................................................................... 10

 

2-3-2- تشريح برخي مدلهاي مهم در مكان يابي ................................................................... 10

 

2-4-  روش AHP............................................................................................................. 14

 

2-4-1- اصول فرايند تحليل سلسله مراتبي ............................................................................ 14

 

2-4-2- ويژگيهاي فرايند AHP .......................................................................................... 15

 

2-4-3- فرايند تحليل سلسله مراتبي AHP  ......................................................................... 16

 

2-5- روش AHP فازي ..................................................................................................... 17

 

2-5-1- فرايند تحليل سلسله مراتبي فازي ............................................................................. 17

 

2-5-2- تاپسيس فازي ........................................................................................................ 17

 

2-5-3- متغيير هاي تحقيق ................................................................................................... 18

 

2-5-4- سابقه تحقيقات و پژوهشهاي مشابه........................................................................... 19

 

 2-5-5-  تحقيقات انجام شده در خارج از كشور................................................................... 20

 

2-6- آشنايي با بانك اقتصاد نوين ........................................................................................ 23

 

2-6-1- تاريخچه بانك و بانكداري ...................................................................................... 23

 

2-6-1-1- تاريخچه بانكداري .............................................................................................. 23

 

2-6-1-2- تاريخچه اسكناس ............................................................................................... 24

 

2-6-2- بانك‌هاي نوين در ايران............................................................................................ 27

 

2-6-3- تاريخچه بانك اقتصاد نوين ..................................................................................... 34

 

2-6-3-1- معرفي بانك........................................................................................................ 34

 

2-6-3-2- اعضاي هيات مديره بانك..................................................................................... 35

 

2-6-4- وضعيت فعلي شعب بانك اقتصاد نوين در كل ايران و منطقه يك استانها...................... 36

 

2-6-5- وضعيت شعب فعلي بانك در منطقه يك استانها ........................................................ 36

 

2-6-6-  سهامداران عمده بانك اقتصاد نوين ......................................................................... 37

 

2-6-7- چارت سازماني بانك اقتصاد نوين............................................................................. 38

 

فصل سوم:  روش تحقيق

 

3-1- مقدمه......................................................................................................................... 39

 

3-2- روش تحقيق .............................................................................................................. 40

 

3-3- مدل انجام تحقيق ........................................................................................................ 40

 

3-4- متغييرهاي پژوهش ...................................................................................................... 41

 

3-5- جامعه آماري .............................................................................................................. 41

 

3-6- روش نمونه گيري و تعيين حجم نمونه ......................................................................... 41

 

3-7- ابزار هاي گرد آوري اطلاعات ..................................................................................... 41

 

3-8- معرفي پرسشنامه ........................................................................................................ 42

 

3-8-1- روايي و پايايي ابزار سنجش .................................................................................... 42

 

3-8-1-1- روايي ابزار سنجش ............................................................................................. 42

 

3-8-1-2- پايايي ابزار سنجش.............................................................................................. 43

 

3-8-1-3- روش تجزيه و تحليل داده ها .............................................................................. 43

 

3-8-4- روش دلفي............................................................................................................. 44

 

3-8-4-1- تاريخچه............................................................................................................. 44

 

3-4-8-2- روش دلفي......................................................................................................... 44

 

3-8-4-3- مراحل انجام روش دلفي...................................................................................... 46

 

3-8-4-4- موارد استفاده روش دلفي..................................................................................... 47

 

3-8-4-5- فوايد و نقاط قوت روش دلفي............................................................................. 47

 

3-8-4 -6- خروجي‌هاي روش دلفي..................................................................................... 47

 

3-8-4-7- محدوديت‌هاي روش دلفي................................................................................... 47

 

3-8-4-8- نمودار روش دلفي .............................................................................................. 49

 

3-9- روش AHP فازي ..................................................................................................... 50

 

3-9-1- محاسبه وزن نهايي................................................................................................... 51

 

3-9-2- تجزيه و تحليل يافته ها............................................................................................ 56

 

 3-9-3- مدل مفهومي پژوهش :رويكرد تركيبي (FAHP-FTOPSIS ) ............................... 58

 

3-9-4-مرحله دوم تشكيل ماتريس مقايسات زوجي .............................................................. 59

 

3-9-5- نتايج سايرمعيار ها .................................................................................................. 61

 

3-10- پاسخ به سوالات تحقيق.............................................................................................. 71

 

فصل چهارم: نتيجه گيري و پيشنهادات

 

4-1- مقدمه ........................................................................................................................ 78

 

4-2- محدوديتهاي تحقيق..................................................................................................... 79

 

4-3- نتيجه گيري ................................................................................................................ 80

 

4-4-  پيشنهادات................................................................................................................. 81

 

4-5- راهكارها و پيشنهادات تحقيق ...................................................................................... 81

 

4-6- پيشنهادهايي براي تحقيقات و پژوهشهاي آينده ............................................................. 82

 

منابع و ماخذ........................................................................................................................ 83

 

پيوست ها............................................................................................................................ 87

 

 


 

دانلود پايان نامه اولويت بندي و انتخاب مكان مناسب براي شعب بانك اقتصاد نوين


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳۱ شهريور ۱۳۹۵ساعت: ۰۸:۰۴:۳۳ توسط:مهدي موضوع:

كاراموزي خاك برداري ، اجراي فنداسيون ، نصب صفحات زير ستون ، ساخت تير و ستون از ورق ، برپايي اسكلت فلزي ، اجراي سقف ساختمان با تيرچه و بلوك

كاراموزي خاك برداري ، اجراي فنداسيون ، نصب صفحات زير ستون ، ساخت تير و ستون از ورق ، برپايي اسكلت فلزي ، اجراي سقف ساختمان با تيرچه و بلوك

كاراموزي خاك برداري ، اجراي فنداسيون ، نصب صفحات زير ستون ، ساخت تير و ستون از ورق ، برپايي اسكلت فلزي ، اجراي سقف ساختمان با تيرچه و بلوك

دانلود كاراموزي خاك برداري ، اجراي فنداسيون ، نصب صفحات زير ستون ، ساخت تير و ستون از ورق ، برپايي اسكلت فلزي ، اجراي سقف ساختمان با تيرچه و بلوك

كاراموزي خاك برداري ، اجراي فنداسيون ، نصب صفحات زير ستون ، ساخت تير و ستون از ورق ، برپايي اسكلت فلزي ، اجراي سقف ساختمان با تيرچه و بلوك
دسته بندي گزارش كار آموزي و كارورزي
فرمت فايل docx
حجم فايل 61 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 33

كاراموزي خاك برداري ، اجراي فنداسيون ، نصب صفحات زير ستون ، ساخت تير و ستون از ورق ، برپايي اسكلت فلزي ، اجراي سقف ساختمان با تيرچه و بلوك

اجراي كـارهـاي ساختماني شـامـل مراحـل متعددي است كه ضمن آن افراد با ماشين آلات ساختماني، ابزار و مصالح گوناگون سروكار دارند . اين روابط ويژگي ها امكان وقـوع حوادث را بـراي نيروي انسـاني را افـزايش مي دهـنـد . محـافظت از افراد انساني در قبال حوادث نـاشـي از كـار از اهميت ويژه اي برخوردار اسـت . از اين رو بـايد ابـزار و ماشين آلات بـه طور مستمر مورد بازرسي كامل قرار گـرفـتـه و از سالم بودن آنها اطمينان حاصل شود . در بكار گيري ماشين ها نيز بايد از افراد با تجربه استفاده شود . براي تامين ايمني كارگاه هـاي ساختماني بـايد همه ي كـارهـا بـا دقت و برنامه ريزي دقيق انجام گيرند. در ضمن بايد دقت داشته باشيم و كـه هنگام كار يا تخليه ي مصالح مزاحمتي براي همسايگان و سايرين ايجاد نشود. همچنين از انجام كارهاي پر سر و صدا در شب خودداري شود . در صورتي كه لازم است كاري در شب انجام شود بايد قبلا اجازه ي شهرداري و مقامات مسئول كسب شـود

دانلود كاراموزي خاك برداري ، اجراي فنداسيون ، نصب صفحات زير ستون ، ساخت تير و ستون از ورق ، برپايي اسكلت فلزي ، اجراي سقف ساختمان با تيرچه و بلوك


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۸ شهريور ۱۳۹۵ساعت: ۰۹:۰۲:۰۸ توسط:مهدي موضوع:

ساختار تشكيلاتي بيمه، نظام خدمات بيمه اي در ايران

ساختار تشكيلاتي بيمه، نظام خدمات بيمه اي در ايران

ساختار تشكيلاتي بيمه، نظام خدمات بيمه اي در ايران

دانلود ساختار تشكيلاتي بيمه، نظام خدمات بيمه اي در ايران

ساختار تشكيلاتي بيمه، نظام خدمات بيمه اي در ايران
دسته بندي اقتصاد
فرمت فايل doc
حجم فايل 165 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 486

ساختار تشكيلاتي بيمه، نظام خدمات بيمه اي در ايران

:: بخشهايي از متن ::

فصل اول
كليات
بخش اول
بيمه هاي  اشياء و مسئووليت

 بيمة آتش سوزي

قديمترين رشتة بيمه، رشتة بيمه باربري است در حالي كه بيمة آتش سوزي، به تدريج از سدة هفدهم تا نوزدهم شناخته شده است آتش سوزي بزرگ لندن در سال 1666 زماني به وقوع پيوست كه وسايل اطفاي حريق هنوز در مراحل ابتدايي بود و هيچگونه پوشش بيمة آتش سوزي درجامعه به چشم نمي خورد. نخستين ادارة آتش سوزي در انگلستان در سال 1680 تأسيس شد و متعاقب آن شركت هند اين هند در سال 1696 و ادارة آتش سوزي سان در سال 1710 پديد آمدند. سرانجام آتش سوزي بزرگ لندن باعث ايجاد شركت بيمة هامبرگرجنرال شد كه اين شركت و شركت سان، دو شركت بيمه‌اي هستند كه هنوز وجود دارند و فعاليت مي كنند. در نتيجة وقوع انقلاب صنعتي در سدة هجدهم كه به پيدايش كارخانه‌ها، انبارها، كشتيها، ماشين آلات و غيره انجاميد، شركتهاي بيمة آتش سوزي متعددي از جمله لويدز لندن تأسيس شدند.

حريق چيست؟

حريق عبارت است از احتراق شديد مواد سوختني يا آتشي ناخواسته و از كنترل خارج شده كه معمولاً با سرعت نور، دود و حرارت زياد توأم است. احتراق عبارت است از تركيب يك مادة سوختني با اكسيژن دو حالت دارد: احتراق آرام ( مانند اكسيده شدن مس) و احتراق شديد ( كه با حرارت دود، نور همراه است).

نحوة ايجاد حريق

 براي ايجاد حريق سه عامل مورد نياز است:

1- مواد اشتعال پذير ( جامدات، مايعات و گازها) كه ميزان مواد اشتعال پذير در ايجاد حريق، نقش مهمي بازي مي كند.

2- اكسيژن (هوا): محيط اطراف ما پر از مواد اشعال پذير است. اكسيژن هوا نيز به اندازة كافي يافت مي شود و براي آغاز آتش سوزي عامل ديگري نيز مورد نياز است.

3- انرژي آتشزنه : اين انرژي مي تواند با افزايش دما توليد شود. انرژي مورد لزوم براي آغاز آتش سوزي مي تواند بسيار كم و كوچك باشد و آتش سوزي براثر به وجود آمدن اين انرژي به راحتي انجام مي گيرد. موارد زير، انرژي مورد لزوم براي آغاز آتش سوزي را فراهم مي آورند:

- ايجاد آتشزنه به طور مستقيم (‌زدن كبريت)

- افزايش حرارت

- آتش سوزي خود به خود

- انفجار

- جرقة الكتريكي

- واكنش شيميايي

- متمركز كردن نور در يك نقطه با استفاده از عدسي

مثلث حريق

 براي اينكه حريقي اتفاق افتد، وجود سه عامل ضروري است: سوخت، حرارت و اكسيژن، كه اينها را مثلث حريق مي نامند. چنانچه يكي از اين عوامل برداشته شود، حريق خود به خود از بين مي رود. از بين بردن حرارت يا سرد كردن حريق معمولاً با آب انجام مي شود كه بسيار موثر و در عين حال كم خرج است و در مورد اطفاي حريق جامدات، بهترين وسيله به شمار مي آيد.

براي از بين بردن سوخت بايد آنرا از حريق جدا كرد. در خصوص جامدات سوختني، بدين گونه عمل مي كنيم كه آنها را كه هنوز شعله ور نشده اند، يا روي زمين پخش هستند، يا در ظروف درباز مشتعل، با كف شيميايي يا فيزيكي كه سراسر مايع را فرا گيرد، مي پوشانيم به طوري كه مانع رسيدن هوا يا اكسيژن به آن شويم. در حقيقت سوخت را از حريق جدا مي كنيم و اين خود طريقة ديگري از خاموش كردن است كه بيشتر « خفه كردن» گويند.

...

بخش دوم

خطرهاي اضافي

بيمة صاعقه

صاعقه طبق تعريف شرايط بيمة آتش سوزي مصوب مورخ 27/8/1366 شوراي عالي بيمه، عبارت است از تخلية بار الكتريكي بين دو ابر يا بين ابر و زمين كه بر اثر القاي دو بار مختلف به وجود مي آيد. به تعبير ديگر صاعقه از به هم خوردن ابرهاي رساناي الكتريستة مثبت و منفي به وجود مي آيد و به زمين منتقل مي شود. منظور از بيمة خطر صاعقه، فقط خسارتهاي وارده بر اثر آتش سوزي ناشي از صاعقه نست بلكه هدف خسارتهاي مستقيم ناشي از صاعقه بدون تبديل به آتش سوزي است. خسارتهاي ناشي از صاعقه، يا مستقيم است يا غير مستقيم.

خسارتهاي مستقيم : اين نوع خسارت ناشي از اثر دما يا انرژي صاعقه است كه در هنگام فرود آمدن صاعقه به زمين ممكن است به ساختمانها و اموال وارد آيد. اگر شيئي سرراه صاعقه قرار گيرد و اشتعال پذير هم باشد احتمال دارد بر اثر دما، آتش سوزي توليد شود. صاعقه ممكن است در هنگام فرود آمدن به زمين بر اثر نيرويي كه دارد موجب شكاف برداشتن يا ترك خوردن ساختمانها و ديوارها شود و شيشه ها را بشكند. اگر صاعقه در مسير خود به اشياي نمدار برخورد كند رطوبت موجود در آن شي، به طور ناگهاني بخار مي شود و توليد انفجار مي كند.

 خسارت غير مستقيم : اين نوع خسارت ضرورتاً هنگام فرود آمدن صاعقه ايجاد نمي شود. خسارتهاي غير مستقيم ممكن است علتهاي مختلف داشته باشد ولي نيتجة همة آنها يكسان است و آن خسارت و زيان وارده به دستگاههاي الكتريكي است. در بيشتر مواقع، به طور ناگهاني بار زياد الكتريكي توليد مي شود و در دستگاههاي الكتريكي اتصالي به وجود مي آورد. اين نوع خسارت چون مستقيماً از صاعقه ناشي نشده، دربيمة صاعقه جبران نمي شود. مورد ديگر تأثير الكتريكي بر دستگاههاست. هرگاه ابرهايي كه بر فراز سيمهاي الكتريكي واقع در هواي آزاد در حركت هستند بار مثبت داشته باشند باعث گردند كه كلية بار منفي سيمهاي الكتريكي زير ابرها جمع شوند و در نتيجه كلية بار مثبت به طرف ديگر سيم حركت كند كه به نسبت مقدار بار مثبت موجود در ابرها همچنين فاصلة ابرها از زمين، در دستگاههاي برقي توليد خسارتهاي گوناگون مي كند. براي مثال، عايقهاي موتور را خراب مي كند كه تأمين بيمه‌اي در بيمة صاعقه ندارد.

خلاصه آنكه، خسارتهايي كه بر اثر دما يا نيروي صاعقه وارد مي شود، خسارتهاي مستقيم تلقي مي شوند و جزو تعهدات بيمه‌گر است ولي خسارتهايي كه بر اثر انرژي الكتريكي حاصل از صاعقه وارد مي شوند خسارتهاي غير مستقيم به حساب مي آيند و پوشش بيمه‌اي در بيمة صاعقه ندارند.

بيمة انفجار

« انفجار، هر نوع آزاد شدن ناگهاني انرژي حاصل از انبساط گاز يا بخار است». در انفجار، آزاد شدن ناگهاني مقدار زيادي انرژي نقش مهمي ايفا مي كند، يعني در فاصلة زماني كوتاه(4-6 ثانيه) انرژي زيادي رها مي شود. انفجار دو نوع است، يكي انفجار شيميايي و ديگري انفجار مخزنها.

انفجار شيميايي : انفجار شيميايي بر اثر فعل و انفعالات شيميايي، در درون منبع رخ مي دهد


[1] - « شرايط عمومي آتش سوزي» مورخ 27/8/1366، مصوب شوراي عالي بيمه.

حدود پوشش بيمه‌اي

 خطر بيمه شده در بيمة شكست شيشه عبارت است از شكست شيشه هاي مذكور در بيمه نامه به استثناي خسارت ناشي از عمد يا قصور و غفلت بيمه‌گذار. در اين نوع بيمه موارد تشديد خطر بايد به اطلاع بيمه‌گر برسد و با صدرو الحاقيه مورد تأييد قرار گيرد و اگر حق بيمة اضافي تعلق مي گيرد پرداخت شود. اين موارد به شرح زير است :

- تغييرات ساختماني.

- تعميرات اساسي و زدن داربست روي ديوار ساختمان يا در محوطة داخلي محل بيمه شده.

- تأسيس فروشگاه يا محل كار در مكاني كه قبلاً بدون استفاده بوده است.

- نقاشي و تيره رنگ كردن شيشه ها.

- معيوب شدن چارچوب دور شيشه ( زنگ زدن پنجره هاي فلزي). در شرايط قرارداد بيمه توصيه هاي ايمني به بيمه‌گذار داده مي شود كه بايد اجرا كند.

-استفاده نكردن از دستگاههاي حرارت زا يا آب گرم براي برطرف كردن بخار آب يخزدة روي شيشه

- براي حمل لامپهاي چراغ بايد حداقل فاصلة ايمني رعايت شود.

شيشه هاي بيمه شده : تأمين بيمة شكست شيشه شامل استفاده از شيشه در موارد زير است:

- شيشة ويترين و شيشة درها

- شيشه هاي خارجي ساختمان

- تابلو شركتها

- نماي شيشه هاي ساختمان

- شيشه هاي داخلي محيط كار

-شيشه هاي ايمني

- شيشه هاي چند لايه (عايق)

- آينه ها

- شيشه هاي نقاشي شده ( هنري)

- شيشه هاي مساجد و كليساها

- شيشه هاي ادارات، منازل مسكوني، كارخانه ها

- شيشه هاي تگري

 خسارتهاي قابل تأمين : بيمه‌گر متعهد جبران خسارت وارده بر اثر شكستن يا خورد شدن شيشه است. شكستن عبارت است از تركي كه كلية ضخامت شيشه را در بر گرفته باشد بنابراين خراش برداشتن، خط خط شدن يا پريدن قطعة كوچكي از سطح آن جزو پوشش بيمه نيست.

استثناآت : خسارتهاي زير جزو تعهدات بيمه‌گر شكست شيشه نيست مگر آنكه توافق خاصي بين بيمه‌گر و بيمه‌گذار در مورد آنها شده باشد:

- جنگ، شورش، جنگ داخلي، زلزله، انرژي هسته اي و مواد راديو اكتيو.

- آتش سوزي، انفجار، صاعقه، عمليات آتش نشاني و نجات، همچنين رنگ كردن شيشه با رنگهايي كه نور از آنها عبور نمي كند.

- خسارت ناشي از تغيير محل شيشة بيمه شده.

- شيشه هاي بيمه شده در محل نصب آنها تأمين بيمه‌اي دارد و غالباً ثابت هم هستند ولي خسارت شيشه هاي متحرك مانند ويترينها و آينه ها در منازل در صورتي كه در داخل محل بيمه شده وارد گردد جبران مي شود.

نحوة پرداخت خسارت : در بيمة شكست شيشه بيمه‌گر مي تواند به دو طريق خسارت وارده را جبران كند:

1- شيشه يا شيشه هاي خسارت ديده را تعويض كند.

2- خسارت را به وجه نقد بپردازد.

در هنگام تعويض شيشه، بيمه‌گر بايد شيشة شكسته را با شيشه اي از همان نوع يا نوع مشابه تعويض كند.

استهلاك در بيمة شكست شيشه مفهوم ندارد. اگر خسارت، نقدي پرداخت شود بيمه‌گر مي تواند شيشه هاي شكسته را به منزلة بازيافتي تصاحب كند يا مبلغي متناسب از خسارت كسر كند و آنها را براي بيمه‌گذار باقي بگذارد. هرگاه در موقع تأدية خسارت معلوم شود كه مبلغ بيمه شده در قرارداد كمتر از ارزش حقيقي شيشه است اختلاف ميان ارزش تهية مجدد و مبلغ بيمه شده به عهدة بيمه‌گذار است ( استفاده از مادة 10 قانون بيمه)، ارزش جايگزيني شيشه عبارت است از قيمت شيشه + هزينة بسته بندي + هزينة حمل+ هزينة نصب. در صورتي كه براي هر متر مربع شيشه مبلغ معيني به عنوان مبلغ بيمه شده توافق شده باشد اين مبلغ حداكثر تعهد بيمه‌گر در هنگام پرداخت خسارت خواهد بود. حق بيمه در بيمة شكست  شيشه براي شيشه هايي كه داراي ارزش بيمه شدة ثابتي هستند به صورت درصد يا در هزار از مبلغ بيمه شده است ولي در اكثر موارد، ارزش جايگزيني ملاك محاسبة حق بيمه و خسارت است.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

فصل اول   ۰
كليات   ۰
بخش اول   ۱
بيمه هاي  اشياء و مسئووليت   ۱
بيمة آتش سوزي   ۲
حريق چيست؟   ۲
نحوة ايجاد حريق   ۳
تعريف آتش سوزي   ۶
قرارداد بيمة آتش سوزي   ۶
اصول قرارداد بيمة‌ آتش سوزي   ۷
نفع بيمه پذير   ۸
نحوة ارزيابي خسارت در بيمة آتش سوزي   ۱۲
محاسبة ارزش واقعي اموال بيمه شده   ۱۳
ساختمان   ۱۴
ماشين آلات كارخانه ها   ۱۵
وسايل و لوازم خانگي   ۱۵
موجودي توليد كنندگان   ۱۶
محصولات كشاورزي   ۱۷
ماشين آلات كشاورزي   ۱۷
كامپيوتر ( نرم افزار و سخت افزار)   ۱۷
انبارها   ۱۸
بيمة آتش سوزي به ارزش قرارداد   ۲۳
مبلغ و ارزش مورد بيمه   ۲۵
شرايط بيمه نامه هاي اظهار نامه اي   ۲۷
محل مورد بيمه   ۳۰
مبناي محاسبة حق بيمه   ۳۱
بيمه نامه براساس فرست لاس ( اولين خسارت يا اولين آتش سوزي)   ۳۲
PML و  EML   ۳۴
مدت بيمه   ۳۹
بيمه به قيمت بيش از ارزش حقيقي مورد بيمه ( بيمة مضاعف)   ۴۲
پيشنهاد بيمه نامه   ۴۳
عناصر تشكيل دهندة فرم پيشنهاد   ۴۳
نماينده :   ۴۳
پيشنهاد دهنده :   ۴۴
بيمة تمام خطر   ۴۹
بيمة تمام خطر صنعتي   ۵۰
بخش دوم   ۵۲
خطرهاي اضافي   ۵۲
بيمة صاعقه   ۵۳
بيمه نامة دريايي   ۸۵
خطر يا ريسك   ۸۸
مشخصات خطر :   ۸۸
اشخاص ذي نفع در قرارداد بيمة حمل و نقل   ۹۴
ذي نفع سند بيمه   ۹۵
نفع بيمه پذير در بيمة دريايي   ۹۶
قرارداد بيمة حمل و نقل كالا   ۱۰۵
بخش اول   ۱۸۱
بيمة هواپيما   ۱۸۱
قانون بيمة هواپيمايي   ۱۸۵
مسئوليت قانوني خطوط هواپيمايي   ۱۸۵
اشخاص ثالث   ۱۸۷
مسئوليت سازمانها   ۱۸۷
انواع بيمة هواپيما   ۱۸۷
بخش دوم   ۱۹۴
بيمة مهندسي   ۱۹۴
بيمة تما خطر مقاطعه كاران   ۱۹۸
مدت بيمه   ۲۰۲
سرماية بيمه شده   ۲۰۳
اطلاعات مورد نياز براي ارزيابي ريسك   ۲۰۴
تعيين نرخ   ۲۰۵
بيمة تمام خطر نصب    ۲۰۷
نوع ماشين و طرحهاي مشمول بيمه   ۲۰۹
استثناآت بيمة تمام خطر نصب   ۲۱۲
ويژگيهاي بيمة تمام خطر نصب   ۲۱۳
سرماية بيمه شده   ۲۱۵
حق بيمه   ۲۱۷
حدود پوشش بيمه‌اي   ۲۲۳
خسارت در بيمة شكست ماشين آلات   ۲۲۸
بيمة تمام خطر كامپيوتر   ۲۲۹
بيمة عدم النفع ماشين آلات   ۲۳۱
مبلغ بيمه شده   ۲۳۳
بيمه فساد محصول در سردخانه ها   ۲۳۸
بخش سوم   ۲۴۲
بيمه محصولات كشاورزي   ۲۴۲
مقدمه   ۲۴۳
بخش چهارم   ۲۵۲
بيمه اتومبيل   ۲۵۲
بخش پنجم   ۲۹۱
بيمه هاي مسئوليت مدني   ۲۹۱
مقدمه   ۲۹۲
بيمه مسئوليت مدني   ۲۹۴
انواع بيمه مسئوليت مدني   ۲۹۵
۴- بيمه هزينه هاي درماني   ۲۹۷
۱۷- قرارداد بيمه جامع مسئوليت شخصي   ۳۱۸
مفهوم دارنده وسيله نقليه   ۳۲۹
مفهوم شخص ثالث   ۳۳۰
شرط ايجاد مسئوليت   ۳۳۳
صندوق تأمين خسارت هاي بدني   ۳۳۵
مقدار ديه قتل نفس:   ۳۴۰
نوع وسيله نقليه   ۳۴۲
فصل سوم   ۳۴۵
بيمه زيان پولي   ۳۴۵
بخش اول   ۳۴۶
بيمه اعتبار   ۳۴۶
خريد و فروش كالا در سيستم هاي اعتباري   ۳۴۸
خطرهاي بازرگاني   ۳۵۱
خطرهاي غيربازرگاني   ۳۵۱
راه هاي حمايت از صادر كننده و مزاياي بيمه اعتبار   ۳۵۳
عوامل مؤثر در ارزيابي ريسك اعتبار   ۳۵۴
بخش دوم   ۳۵۷
بيمه تضمين   ۳۵۷
تعريف عناوين   ۳۵۸
ضمانت نامه و شرايط تضمين   ۳۵۹
اساس حاكم بر ضمانت نامه ها   ۳۶۰
انواع ضمانت نامه ها   ۳۶۴
بخش سوم   ۳۶۸
بيمه عدم النفع   ۳۶۸
محل مورد بيمه   ۳۷۲
جبران زيان در بيمه عدم النفع   ۳۷۳
استثناآت در بيمه عدم النفع   ۳۷۵
حق بيمه   ۳۷۵
بخش چهارم   ۳۷۷
بيمه صداقت و امانت كاركنان   ۳۷۷
فصل چهارم   ۳۸۲
بيمه اتكايي   ۳۸۲
بخش اول   ۳۸۳
كليات   ۳۸۳
كليات   ۳۸۴
مفهوم بيمة اتكايي   ۳۸۶
بخش دوم   ۳۹۴
انواع قراردادهاي بيمه اتكايي   ۳۹۴
سهم نگهداري   ۳۹۵
قرارداد اتكايي مازاد خسارت   ۴۰۵
فصل پنجم   ۴۰۹
بيمه اشخاص   ۴۰۹
بخش اول   ۴۱۰
كليات   ۴۱۰
تعدد بيمه   ۴۱۷
بخش دوم   ۴۱۹
بيمة حوادث   ۴۱۹
حادثه و بيماري   ۴۲۲
انواع خطر   ۴۲۳
خصوصيات خطر   ۴۲۶
تشديد خطر   ۴۲۹
انواع حوادث انفرادي   ۴۳۰
شرايط ديگر بيمة سرنشينان:   ۴۳۴
بيمه هاي گروهي   ۴۳۵
بخش سوم   ۴۴۰
بيمه عمر   ۴۴۰
ويژگيها   ۴۴۲
انواع بيمه هاي عمر   ۴۴۴
خصوصيات بيمه عمر زماني :   ۴۴۶
خصوصيات بيمة تمام عمر خطر فوت :   ۴۴۷
خصوصيات بيمة تمام عمر تأخيري :   ۴۴۷
تركيبهاي متعددي از انواع بيمه هاي عمر   ۴۵۰
ضميمه   ۴۵۴
متن كامل قانون بيمه،‌ مصوب سال ۱۳۱۶   ۴۵۵
معاملات بيمه   ۴۵۵
فسخ وبطلان   ۴۵۷
مسئوليت بيمه‌گر   ۴۶۲
فهرست منابع   ۴۶۷

دانلود ساختار تشكيلاتي بيمه، نظام خدمات بيمه اي در ايران


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۹ شهريور ۱۳۹۵ساعت: ۰۹:۰۴:۱۸ توسط:مهدي موضوع:

ارزيابي فضاي كارافريني در گردشگري شهري (سرعين)

ارزيابي فضاي كارافريني در گردشگري شهري (سرعين)

دانلود پايان نامه كارشناسي ارزيابي فضاي كارافريني در گردشگري شهري (سرعين)

دانلود ارزيابي فضاي كارافريني در گردشگري شهري (سرعين)

دانلود پايان نامه كارشناسي ارزيابي فضاي كارافريني در گردشگري شهري (سرعين)
دانلود مقاله
دانلود تحقيق
دانلود نرم افزار
دانلود اندرويد
دانلود پايان نامه
دانلود پايان نامه كارشناسي
دانلود پايان نامه ارشد
دانلود پروژه
دانلود پروژه پاياني
دانلود پروپوزال
دانلود گزارش كار آموزي
دانلود پاورپوينت
دانلود پرسشنامه
دانلود فايل
دانلود كتاب
دانل
دسته بندي مديريت
فرمت فايل word
حجم فايل 347 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 52

ارزيابي فضاي كارافريني در گردشگري شهري (سرعين)

دانلود پايان نامه كارشناسي رشته مديريت جهانگردي

در 51 صفحه ورد قابل ويرايش با فرمت doc

 

فهرست مطالب

 

1-1بيان مسئله واهميت تحقيق            2

2-1چارچوب نظري تحقيق   3

3-1اهداف و سوالات تحقيق   7

1-3-1)اهداف تحقيق           7

2-3-1)سوالات تحقيق         7

4-1فرضيات تحقيق            8

5-1قلمرو تحقيق    8

6-1روش تحقيق    8

7-1ابزار جمع اوري اطلاعات           8

8-1جامعه و نمونه اماري     9

9-1محدوديت هاي تحقيق     9

10-1تعريف عملياتي واژه ها 9

1-2كارافريني       12

2-2-خطرات و مزايا كارافريني          13

1-2-2)مزاياي كارافريني     13

2-2-2)خطرات كارافريني    13

3-2فرهنگ كارافريني         14

4-2وضعيت زير ساختي- تكنولوژي كارافريني   16

5-2گردشگري      17

6-2گردشگري شهري         19

7-2گردشگري پايدار شهري  19

8-2محدوده مورد مطالعه (سرعين)      20

بخش دوم 20

مطالعات ايران       20

1-3نوع تحقيق      24

2-3متغيرهاي تحقيق           24

3-3قلمرو تحقيق    25

4-3جامعه و نمونه اماري     25

5-3ابزار جمع اوري داده ها  26

6-3روايي و پايايي پرسشنامه 26

7-3روش تحليل داده ها        27

1-4 امار توصيفي  30

2-4امار استنباطي  36

1-5) نتيجه گيري  42

1-1-5)نتايج مبتني بر ادبيات تحقيق    42

2-1-5 )نتايج مبتني بر ازمون فرضيه  43

1-2-1-5)           43

2-2-1-5)نتايج مبتني بر فرضيه اصلي:           44

3-1-5)نتايج جانبي 44

2-5) پيشنهادات     44

2-2-5) پيشنهادات مبتني بر ازمون فرضيه ها    45

3-2-5)پيشنهادات براي تحقيقات اتي    45

 

فصل اول

كليات تحقيق

 

 1-1بيان مسئله واهميت تحقيق

تحول و گسترش ارتباطات، افزايش درآمد ، شكلگيري قوانين جديد، افزايش اوفات فراغت  و فزوني انگيزه هاي سفر ،گردشگري در جهان معاصر را با رونقي شگرف به يكي از عناصر و حلقه هاي عمده ساختار اقتصادي جهان مبدل ساخته است.

روند رو به رشد صنعتي شدن در دو قرن اخير،همراه با برخي  موارد ديگر از جمله    افزايش اوقات فراغت مردم و بهبود زير ساخت هاي ارتباطي و گسترش صنعت حمل و      نقل-به ويژه صنعت هوايي-تقاضا براي گردشگري را در سطح جهان با افزايش رو به رو ساخته است.

امروزه اهميت گردشگري از نظر اقتصادي و اشتغال زايي به حدي است كه ميتوان ان را به عنوان نيروي محركه ي اقتصادي هر كشوري محسوب كرد .گردشگري فعا ليتي است كه غير از مزاياي اقتصادي و اشتغال زايي ،تاثيرات اجتماعي و فرهنگي بسياري دارد.

گردشگري به مثابه يكي از عناصر و حلقه هاي عمده ساختار اقتصادي در جهان ،منشا اثرات عظيم  فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي بوده است.ايران به طور عام و سرعين به طور خاص نيز در معرض اين گونه تحولات در چندين دهه اخير قرار داشته است .

صنعت گردشگري در ايران از ظرفيت هاي بسيار بالايي برخوردار است .بر اساس گزارش سازمان جهاني گردشگري ،ايران رتبه دهم جاذبه هاي باستاني و تاريخي و رتبه پنجم جاذبه هاي طبيعي را در جهان دارا است .و يكي از امن ترين كشورهاي منطقه و جهان از لحاظ امنيت براي گردشگران خارجي است.

در سال 2006 در حدود 750 هزار گردشگر خارجي از ايران بازديد كرده اند و اين در حالي است كه در اين سال 842 ميليون جهانگرد در دنيا سفر كرده اند.در اين بين شهرستان سرعين يكي از شهرهاي كوچك استان اردبيل است كه شهرتي جهاني دارد شهر سرعين داراي مهم ترين منبع اقتصادي منطقه مي باشد ؛ شهر سرعين در سال 82  پذيراي 3600000نفر گردشگر بوده است كه از اين تعداد 25000نفر گردشگر خارجي بوده است . سرعين براساس نشستي كه در ارديبهشت 1385در سازمان گردشگري برگزار شد به عنوان يكي از هفت قطب توريستي كشور انتخاب شد . چاذبه هاي گردشگري شهر سرعين ابهاي گرم اين شهر و طبيعت زيباي سبلان مي باشد كه عامل اصلي در جذب توريست است.

نخستين شرط موفقيت هر شهر در توسعه گردشگري شهري ،وجود زير ساخت هاي مناسب  شهري و مديريت عاقلانه و مدبرانه در عرصه هاي سياسي ،فرهنگي ، اجتماعي  قتصادي مي باشد.

دانلود ارزيابي فضاي كارافريني در گردشگري شهري (سرعين)


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۸ شهريور ۱۳۹۵ساعت: ۰۲:۰۷:۵۵ توسط:مهدي موضوع: